Beradingshulp

Ons help graag op verskillende maniere ! Vul asb die toepaslike vorm in soos aangedui.

Lewenshulp

Diens van Barmhartigheid het ten doel om lidmate in tyd van krisis en / of nood by te staan en te ondersteun. Ons bied hulp aan op verskillende maniere om mense se spesifieke nood aan te spreek. In geval van geestelike en emosionele nood is berading beskikbaar. Hulp word ook verleen dmv kospakkies en finansiële hulp igv van fisieke nood en die werksoekburo kan behulpsaam wees deur lidmate wat werk soek in kontak te bring met moontlike werkgewers.

Pastorale sorg word ook deurlopend gegee deur ‘n leraar en lede van die Pastorale groep aan lidmate in tye van siekte / verlies en emosionele nood. Kontak die Pastorale groep DS Jannie Du Plessis: 083 443 2153.

Die aanmeldingsvorm kan gebruik word om nood onder die aandag te bring van Diens van Barmhartigheid en die pastorale span. Die vorm kan ingevul word deur die persoon wat self hulp / pastorale sorg benodig of deur ‘n party van buite wat bewus is van nood / krisis by ‘n ander lidmaat.

Nadat die vorm voltooi is sal iemand van Diens van Barmhartigheid of die Pastorale Groep u kontak om verdere reëlings te tref en te kyk hoe ons die nood die beste kan aanspreek.

  • Geestelike emosionele hulp – Berading
  • Lewenshulp – Kos, en in deeglik geevalueerde gevalle verdere hulp soos omstandighede aantoon
  • Sieke pastoraat
  • Werksoekburo
Kontak Ons 082 769 8014
Berading aanmelding/versoek
Lewenshulp aanmelding/versoek