Dankoffers ondersteun ons

Rentmeesterskap is my lewenshouding om die Here met alles wat ek het, te dien.  Dit sluit o.a. my tyd, gawes, geld, bates en vaardighede in.  Ek kies om uit alles wat ek het en is, uit dankbaarheid dit vir die Here tot Sy beskikking te stel.Ek glo dat elke gelowige in hierdie offerbediening staan sodat ons saamwerk dat God se Koninkryk kan kom.  Rentmeesterskap is die manier waarop ons as nuwe mense in Christus ons hele lewe en al ons besittings onder leiding van die Heilige Gees bestuur tot eer van God en uitbreiding van Sy koninkryk. Die kultuur van rentmeesterskap ontstaan nie vanself binne ‘n gemeente nie, dit word versterk deur ‘n ontdekking van wie ons in Christus is, wat ons roeping behels en wat ons verstaan van wie ons as geloofsgemeenskap is en wil wees.  Dis deel van my identiteit as Christen.  Ons is gelowiges wat gawes van God ontvang en toegerus word om sy evangelie te verkondig Ons leef as dissipels met ‘n passie vir God en ‘n hart vir mense/nasies deur:

  1.     erns te maak met dissipelskap en dissipelmaking
  2.     die bevordering van gesonde, liefdevolle, verhoudinge waarbinne ons mekaar help om dissipels van die Here Jesus te wees
  3.     moeite te doen met veral die kinders en jongmense om saam met hulle Sy dissipels te wees Die rentmeesterspan (in samewerking met al die bedieninge) streef daarna om fondse oordeelkundig te bestuur en effektief aan te wend sodat ons getrou sal wees aan dit waartoe God ons roep. 

Rentmeesterspan fokusse

  1.     Beheer en bestuur die kerkkas se fondse.  Ons voldoen graag aan al die beste praktyke van bestuur en toepaslike wetgewing.  
  2.     Monitor maandelikse inkomste en uitgawes
  3.     Stel jaarliks inkomste begrotings op
  4.     Voorstelling van finansiële beleid/reëls waar binne behoorlike finansiële bestuur kan plaasvind en monitor dat dit wel so verloop
  5.     Bestuur en moniteer van interne beheer kontroles rondom die gemeente se finansies
  6.     Adviseer kerkraad en die bedieninge rakende finansiële aangeleenthede wat die kerkkas kan beïnvloed
  7.     Evalueer finansiële resultate op gereelde basis om nodige veranderings/aanpassings te maak waar nodig voordat probleme opduik. 

Vir enige navrae/kommentaar/voorstelle kontak gerus vir Hilda Fabricius  021 903 3095

Debiet Order Vorm
Image module
SnapScan
Image module
Skenkings Vorm